تبلیغات
نوشته هایی از زبان یک راوی کور - ...
نوشته هایی از زبان یک راوی کور

لنگان
این تن لش 
را جابجا میکنم
روزی خواهد آمد
که تحقیر های هرزه
از این تن مسموم
خارج میشوند...
روزی خواهد آمد
که چشمانم خشکیده باشند
و تنها تاریکی مطلق
حدقه ام را فرا میگیرد ...
زمانی خواهد آمد
که دیوار های خونین
این مکان
برای همیشه فراموش میشوند...
زمانی خواهد آمد
که زمان انمام داد و بیداد 
هایم باشد
که جیغ هایم فرموش شوند...
زمانی خواهد رسید 
که این رگ فرتوت
نفسی از اکسیژن میکشد...
زمانی خواهد آمد 
که...

+ پیشنهاد میکنم دانلود کنید


[ دوشنبه 30 شهریور 1394 ] [ 07:40 ب.ظ ] [ Doom s ] نظرات      قالب ساز آنلاین