تبلیغات
نوشته هایی از زبان یک راوی کور
نوشته هایی از زبان یک راوی کور

 یک مرگ تدریجی
تدفین یک رویا
سلب زندگی کردن
وداع همیشگی
بر گورم نوشته خواهند شد
اولین باری نبود که مرگ را تجربه کرد ...[ سه شنبه 3 آذر 1394 ] [ 08:39 ب.ظ ] [ Doom s ] نظرات

تفکیک رویاهای تاریک شبانه
همراه با کابوس های مرگبار
و اعلام هرگز ندیدن روشنایی
و شروع توفان های جاویدان
این افکار پوسیده را خاموش خواهند کرد
که تنها صحبت
آماده باش تو خواهی مرد خواهد بود !

[ چهارشنبه 27 آبان 1394 ] [ 07:26 ب.ظ ] [ Doom s ] نظرات

این سکوت مرگبار
از صدها جملات دردناک , غمناک تر خواهد بود
زمانی که تنها امید فرار از حاشیه ها بود


[ جمعه 22 آبان 1394 ] [ 10:46 ب.ظ ] [ Doom s ] نظرات


Kauan - Sorni Nai 2015Genre : Dark Folk / Doom Metal

Enshine - Singularity 2015Genre : Doom Metal / MDM


[ سه شنبه 19 آبان 1394 ] [ 06:01 ب.ظ ] [ Doom s ] نظرات
[ دوشنبه 18 آبان 1394 ] [ 02:03 ب.ظ ] [ Doom s ] نظرات


       . . . ﺩﺧﺘﺮﻱ 10 ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻧﺸﺎﺀِ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﮐﺮﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻧﺸﺎﺀ " : ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺷﻮﻡ " . . . . . . . . . .
 ﺷﺎﻳﺪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﺩﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻐﻠﻲ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ !!! ﺧﻮﺏ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻫﺎ ﭼﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ!!! ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧﻲ، ﻭﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻡ ﺷﻐﻞ ﺧﻮﺑﻴﺴﺖ ! ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻣﺎ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺍﺳﺖ (ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﮔﻔﺖ!) ﺗﺎ ﭘﺎﺭﺳﺎﻝ ﺩﻟﻢ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺑﺸﻮﻡ ﻭ ﭘﺪﺭﻡ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺍﺳﺖ ... ﺣﺘﻲ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻫﻢ ﺩﻳﮕﺮ ﮐﺎﺭ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﺪ. ﻣﻦ ﻫﻢ ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ ﺷﺪﻡ. ﺷﺎﻳد ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺑﺸﻮﺩ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮﻥ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﺎﺧﻨﻬﺎﻳﺶ ﻻﮎ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﻗﺸﻨﮓ ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺪ . ﻭﻟﻲ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻴﺴﺖ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ! ﺑﺎﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﻴﺶ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﻴﺴﺖ! ﻭﻟﻲ ﻳﮏ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺸﺘﻢ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺁﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪ !!! ﮔﻔﺖ ﺍﺯﺵ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﺎﺭﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ! ﺑﺎﺑﺎﻱ ﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﺩ (ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺍﺳﺖ) ﺍﺯﺵ ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﺎﺭﺷﺎﻥ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ!!؟ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﻡ ﺩﺭ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﮐﻠﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺩﻳﺪﻡ! ﺑﺎﺑﺎ ﻳﮑﻲ ﺯﺩ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻢ ﻭﻟﻲ ﺟﻮﺍﺑﻢ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺩ! ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻡ ﭼﺮﺍ ﮐﺘﮑﻢ ﺯﺩ!!؟ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺭﺍ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ ﺗﻮ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﺴﺖ ...! ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺑﺸﻮﻡ ﭼﻮﻥ ﻓﮑﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﻢ ﺁﺩﻡﻫﺎﻱ ﻣﻬﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ! ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﺯﻥ ﻫﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻧﻤﻲ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪ ﻭﻟﻲ ﻣﺮﺩ ﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﻲ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ (ﻣﺜﻼ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﺑﺎﻱ ﻣﻦ!) ﺯﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ، ﺷﺎﻳﺪ ﺣﺴﻮﺩﻱ ﺷﺎﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﭼﻮﻥ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﺯﻧﻬﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺣﺴﻮﺩﻱ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ!! ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﺁﺩﻡ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ! ﻫﻤﺸﺎﻥ ﻣﺮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﻋﺠﻴﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺯﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ!!! ﺑﻌﻀﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻫﻢ ﺍﻳﻨﻘﺪﺭ ﺳﺮﺵ ﺷﻠﻮﻍ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺁﺧﺮ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺗﻮ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻣﻲ ﮐﻨﺪ! ﻫﻤﮑﺎﺭﻫﺎﻳﺶ ﺍﻳﻨﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ... ﻣﻦ ﭘﺸﺖ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺖ ﺗﻮﻟﺪﺕ ﻣﺒﺎﺭﮎ. ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺑﺒﺮﺩ ﭘﺎﺭﮎ، ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﻮﻟﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺪ! ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺑﺸﻮﻡ ﭼﻮﻥ ﺑﺎﺑﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﻳﺎﺩﺵ ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪ!!! ﺗﺎﺯﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺯﻭﺩ ﺯﻭﺩ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ، ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﻫﻢ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻲﺁﻳﻨﺪ ﺩﻧﺒﺎﻟﺶ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻭﺭ ﻭ ﺁﻥ ﻭﺭ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ . ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﺑﺎ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﺮﺩﻡ ﻭﻟﻲ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﺭ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﮐﺎﺭ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮑﻨﺪ... اینه درد جامعه ما ...


[ شنبه 16 آبان 1394 ] [ 02:08 ب.ظ ] [ Doom s ] نظرات

سرمای درون من
قاطعیت صریح من
و مرگ همیشگی
مانند همیشه به من آموخت
هیچ چیز جاویدان نخواهد بود
حتی جهنمی که از آن دم میزنند...
این روزها
جهنم را به چشم میبینم...

[ سه شنبه 12 آبان 1394 ] [ 07:24 ب.ظ ] [ Doom s ] نظرات

Avatarium - The girl with raven mask 2015بعد از ماه ها انتظار...[ شنبه 9 آبان 1394 ] [ 05:18 ب.ظ ] [ Doom s ] نظرات


...
.....
..
.........
.....
[ شنبه 9 آبان 1394 ] [ 03:24 ب.ظ ] [ Doom s ] نظرات

سوگند به تنهایی
که همیشه پایبند به اصول بود
سوگند به او
چرا که عشق و شهوت
را یکی دانست
و مرگ را شروع
و زخم ها 
نشانه های وجود فیزیکی او
نشانه های حس درد 
چرا که هنوزم زنده است...[ پنجشنبه 7 آبان 1394 ] [ 07:09 ب.ظ ] [ Doom s ] نظرات


Draconian - Sovran 2015


Country : Sweden 
Genre - Gothic,doom metal[ دوشنبه 4 آبان 1394 ] [ 09:35 ب.ظ ] [ Doom s ] نظرات

 And hold your gates
As croak in the midas touch
A joke in the way that we rust, 
And breathe again.

And you'll find loss
And you'll fear what you found
When weather comes
Tear him down[ پنجشنبه 23 مهر 1394 ] [ 01:56 ب.ظ ] [ Doom s ] نظرات[ پنجشنبه 23 مهر 1394 ] [ 11:34 ق.ظ ] [ Doom s ] نظرات

سنگینی این صدای مبهم
در گوش های هزاران هزاران مرده ی متحرک 
خواهد رسید 
این روزها قافیه هـــا بوی مرگ میدهند
بوی خون 
عطــشی که ماه ها انتظار آن را میکشیدند
و حالا آماده خود نشانه گیری و خودزنی های مداوم 
خواهند بود...
ســگ های ولگردی که افراط و تفریط را علنی کرده بودند
و اما در این زمان و در این مکان 
برچسب پاکـــی را به خود می آویزند
مگس های عفونی , بوی افیون
و مرض های در انتظار بهشت
آری منکرند , و ما مرت...
لعنت بر آن ...... که مرا همراه این
حشرات سمی کند...

+ شهر آهنگ رو توی نت پیدا کنید , منظورم پیداست

[ سه شنبه 21 مهر 1394 ] [ 02:49 ب.ظ ] [ Doom s ] نظرات

    عذاب آور است ...
پر از واژه هایی باشی که تقدس احساست را تحقیر میکنند
عذاب آور است
هر آهنگی صوت بم داشته باشد برایت
نوایی را میشنوی که بی انتهاست ... " بی انتها " مثل نرسیدن
نجاتم بده از این عذاب , نجاتم بده از عمق فاجعه ای که شعر من نام دارد...
بگذار برای یک بار هم که شده
تسلیم این قافیه های بی وزن گهگاهی نباشم , بگذار در کلام نو , در شعری نو ظهور کنم ...
من به هیچ انتهایی ایمان ندارم 
شروع را نشانم بده , رهایم کن از این خیال پر از تک واژه های مایوس و آواره
بگذار شعری باشم بی کلام , و "تو" هر روز مرا دکلمه کن ...
یک شهر بی کلام , به اسم "من"
[ یکشنبه 19 مهر 1394 ] [ 04:17 ب.ظ ] [ Doom s ] نظرات

تعداد کل صفحات : 9 ::     1  2  3  4  5  6  7  ...        قالب ساز آنلاین